Condicions Generals d’Us (CGU) de www.citesacegues.cat i www.citasaciegas.net 
Versió de 8 d’octubre de 2017. Revisat a data 12/02/20

Les persones menors de 18 anys no estan autoritzades a utilitzar aquest servei. Tampoc està permès utilitzar aquest servei amb finalitats comercials.

Al registrar-se com a client a Cites a Cegues, vostè accepta les següents condicions de contractació:

1. Objecte del contrate.
1.1. Cites a Cegues ofereix als seus clients un servei online que possibilita la tramesa segura i totalment confidencial de la seva informació personal, gustos, aficions, trets de personalitat, etc., a l’equip de l’empresa.  Aquesta tramesa d’informació és gratuïta.
1.2. Les dades facilitades a Cites a Cegues són tractades amb la finalitat de proposar cites a cegues a persones amb alta compatibilitat, valorant aspectes com les franges d’edat, els trets de personalitat, gustos, aficions... També es poden proposar als usuaris trobades grupals de persones amb compatibilitats notables, així com altres iniciatives que tinguin com a finalitat posar en contacte als usuaris de Cites a Cegues entre ells, tot seguint criteris professionals.
1.3 .Les propostes de cites / trobades que s’acceptin comporten un cost en concepte de gestió. El cost derivat dels consums realitzats als restaurants escollits corren a càrrec dels comensals.

2. Accés / Constitució del contracte.
2.1. L’accés a l’ús dels serveis de Cites a Cegues requereix registrar-se a la web com a condició prèvia. Al fer-ho, el/la client/a disposarà d’una contrasenya escollida per ell/a mateix/a.
2.2. Amb el registre, s’origina entre l’usuari i Cites a Cegues una primera relació contractual gratuïta que es regeix per les presents CGU.
2.3. Un cop efectuat el registre, Cites a Cegues ofereix diferents serveis subjectes a costos. Les bases contractuals d’aquests serveis es regeixen per les CGU. Abans de concertar una relació contractual subjecta a costos, el/la client/a serà informat/da sobre els costos i les condicions de pagament de la prestació en qüestió. La relació contractual s’origina en el moment que Cites a Cegues rep el vist-i-plau per part del/la client/a, i aquest/a procedeix al pagament del servei en qüestió.

3. Serveis gratuïts i subjectes a costos.
3.1. El registre, primer pas a Cites a Cegues, és completament gratuït. A continuació el/la client/a procedirà a completar el seu perfil, tot responent a un qüestionari dissenyat segons criteris psicològics i sociològics. Partint dels resultats del mateix, l’equip de Cites a Cegues, amb l’ajut d’un programari que permet el tractament i filtratge de dades, determinarà les persones que tenen una alta compatibilitat amb cada usuari/a.  A partir d’aquest anàlisis, els usuaris podran rebre propostes, d’una en una, de persones amb les quals tenir una cita a cegues. La proposta vindrà acompanyada del nom, edat i població de residènica i, si el/la client/a ho solicita, d’una breu descripció qualitativa de la persona en qüestió. En cap cas s’enviaran fotografies.
3.2. Un cop Cites a Cegues rep l’aprovació de les dues persones per a la realització de la cita a cegues, cadascuna de les persones haurà de realitzar el pagament del cost del servei (59 € per a les primeres cites, 54 € per a les segones i posteriors y 49 € per a les Trobades a Cegues). El preu del servei serà el vigent en el moment de l'acceptació de la cita i no pas del registre. El cost del restaurant el pagaran els clients directament a l’establiment. Cites a Cegues no percep cap mena de compensació econòmica per part dels establiments de restauració. 
3.3. En relació a altres serveis que es puguin oferir en un futur, caldrà consultar els costos dels mateixos, que apareixeran publicitats a la web.
3.4. El servei de Cites a Cegues està disponible per a la seva utilització les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, amb un pro mig anual de disponibilitat del 99%. S’exclouen els intervals de parada per manteniment i per actualitzacions de software, així com aquells períodes derivats de problemes tècnics o de qualsevol altre tipus que estiguin fora de l’abast de Cites a Cegues (Fallades d’internet, força major, responsabilitat de tercers, etc.). Les gestions administratives es realitzaran de dilluns a divendres. Cites a Cegues es compromet a donar resposta a les qüestions plantejades pels usuaris en el termini màxim de 48 hores via correu electrònic, trucada o Whatsapp.
3.5. Per poder utilitzar el servei de Cites a Cegues de forma satisfactòria, és necessari disposar de les últimes tecnologies (de navegador) requerides per a cada cas i que permeti que aquestes siguin emprades al seu ordinador (p. ex.: activació de Java, cookies, pop-ups). En cas d’utilitzar tecnologies més antigues o d’ús no generalitzat, pot ser que les prestacions de la web de Cites a Cegues estiguin subjectes a restriccions.

4. Ús, lliurament i transmissió de dades a tercers.
Cites a Cegues es compromet a tractar amb tota confidencialitat les dades dels clients usuaris. Vegeu apartat “Privadesa de Dades” de la nostra web.

5. Rescissió / Renovació. 
5.1. El client tindrà dret en tot moment a rescindir el contracte amb Cites a Cegues amb efecte immediat. La rescissió de la compta és gratuïta i es pot desactivar a l’enllaç “Inicia sessió” a l’àrea “El meu perfil”  / “Donar-me de baixa”.  També es pot fer per correu electrònic a l’adreça hola@citesacegues.cat posant com a assumpte del correu “Baixa de la compta d’usuari/a”. En aquest cas caldrà emprar l’adreça de correu electrònic utilitzada en el registre a Cites a Cegues i identificar-se amb el número d’usuari assignat des del portal en el moment de l’alta.
5.2. El contracte relatiu a la compta tindrà una validesa indeterminada. El client podrà rescindir-lo sempre d’acord amb el punt 5.1. Cites a Cegues es reserva el dret de donar de baixa els perfils que consideri que no estan suficientment ben completats i/o que pertanyin a usuaris que puguin haver tingut un comportament inadecuat. 

6. Responsabilitat de Cites a Cegues.
6.1. Cites a Cegues no es fa responsable de les dades falses que hi pugui haver als registres i/o qüestionaris dels clients. Els usuaris comprenen que la validesa dels qüestionaris està subjecte a la veracitat de les dades facilitades tan per ells mateixos com pels demés usuaris. Cites a Cegues no assumirà cap responsabilitat respecte a la veracitat dels resultats del qüestionari aplicat ni respecte a les dades personals facilitades pels/les usuaris/es.
6.2. Cites a Cegues garanteix únicament els seus esforços per procurar contactes amb una alta compatibilitat, però no en pot assegurar el seu èxit. Cites a Cegues es limita a oferir el dispositiu tècnic i els recursos humans qualificats necessaris que, sota les condicions descrites a l’apartat 3, fan possible, en termes generals, una presa de contacte amb persones afins. Cites a Cegues no es compromet a oferir a tots els/les usuaris/es una proposta de cita. Només aquells perfils que obtinguin alts percentatges de compatibilitat seran posats en contacte. Per tant, Cites a Cegues no respondrà en cas que no s’arribi a produir cap proposta de cita durant la vigència del contracte.
6.3. D’altra banda, Cites a Cegues tampoc assumeix cap responsabilitat per un eventual us indegut de dades. Es possible que hi hagi clients que, tot i estar prohibit, utilitzin del servei de Cites a Cegues de forma indeguda o il·legal. Queda exclosa qualsevol responsabilitat de Cites a Cegues si s’esdevé aquest fet. Cites a Cegues tampoc es fa responsable en el cas de que les dades i informacions que els mateixos clients hagin facilitat a tercers (durant la seva cita / trobada) rebin un ús indegut per part d’aquests.
6.4. Cites a Cegues no garanteix que els servei sigui prestat en tot moment ni l’absència d’interrupcions en la seva disponibilitat o en la possibilitat d’accés al mateix. En particular, Cites a Cegues no respon per les irregularitats en la qualitat de l’accés al servei que siguin causades per força major o per fets dels quals l’empresa no en sigui responsable. A més, l’empresa no es farà responsable en cas de que tercers no autoritzats descobrissin dades personals dels clients (p. ex.: en el cas d’accés no autoritzat de “hackers” a la base de dades).
6.5. En el cas de perjudicis no originats per les causes citades, l’empresa respondrà únicament si es donés el cas d’intencionalitat o negligència greu per part dels seus directius, treballadors i auxiliars executius, i únicament en la mesura proporcional en què, en relació amb altres causes, l’empresa hagi col·laborat a que es produís el perjudici en qüestió.

7. Responsabilitats i obligacions del client.
7.1. El client és l’únic responsable del contingut del seu registre i, per tant, de les informacions que ofereix sobre si mateix. El client garanteix que les dades indicades són vertaderes i descriuen a la seva persona. Indicar dades falses intencionadament i/o amb propòsit d’engany pot comportar accions judicials, per part de l’usuari/a perjudicat/a i/o per la pròpia empresa.
7.2. El client garanteix que utilitzarà el servei de Cites a Cegues exclusivament per finalitats privades, que no el guien propòsits econòmics i que no el farà servir en benefici propi o d’altri ni utilitzarà com a element de coacció les dades de tercers que li siguin confiades. Cites a Cegues es compromet a no enviar ni publicar cap mena de material gràfic (fotografies) ni les dades dels usuaris inscrits. Davant la proposta d’una cita, l’equip de Cites a Cegues es limitarà a oferir a cadascuna de les parts una breu descripció qualitativa de la persona que es proposi, acompanyada del seu nom de pila, edat i lloc de residència.
7.3. El client es compromet a eximir de responsabilitat a Cites a Cegues en qualsevol tipus de demandes, perjudicis, pèrdues o reclamacions que es puguin originar a causa del registre i/o la participació del/la client/a en aquest servei.
7.4. Tots els usuaris s’obliguen a no fer servir de forma indeguda el servei de Cites a Cegues. En particular es comprometen a: oferir dades veritables durant el procés de “completar perfil”; assistir a la cita després d’expressar la seva aprovació; a avisar amb la màxima celeritat si no poden assistir a la cita; a no reclamar la devolució de les despeses de gestió si la cancel·lació de la cita té lloc dins les 36 hores anteriors a l’hora acordada per a la cita (a partir de les 13 hores del dia abans de la cita); a oferir un tracte respectuós a la persona amb qui es tingui la cita; a no difondre cap mena de material o informacions de la persona amb qui es té la cita, sense el consentiment d’aquesta, a no carregar al sistema dades que continguin virus (software maliciós) o software o altre material amb drets de propietat intel·lectual protegits; a comunicar a Cites a Cegues l’inici d’una relació de parella o la voluntat de deixar d’estar disponible com a proposta de parella per a altres clients/es.
7.5. L’incompliment de qualsevol de les normes obligatòries de conducta citades  a l’apartat anterior pot comportar les sancions següents: requeriment de presa de postura en cas d’infraccions contractuals/legals, bloqueig d’ús fins que s’aclareixin les circumstàncies efectives (en particular, en cas de donar-se queixes d’altres clients), amonestació del client, restricció parcial o integral de l’ús dels serveis de Cites a Cegues, rescissió immediata de l’acord d’ús del serveis, conseqüències jurídiques civils i penals per al client. El bloqueig d’accés no afectarà a les obligacions de pagament contretes per serveis encarregats i/o rebuts.

8. Comunicacions.
8.1. Les notificacions de Cites a Cegues als seus clients es realitzaran a través del correu electrònic i/o per telefonia (trucades, WhatsApp...). Eventualment, es pot rebre alguna comunicació per correu postal.
8.2. Per tal que es pugui realitzar una autentificació inequívoca i prevenir abusos, és imprescindible que en les notificacions a Cites a Cegues el client aporti dues dades: 1) La direcció de correu electrònic emprada durant el registre a Cites a Cegues i el número d'usuari assignat al client per part de Cites a Cegues i que pot consultar dins la seva zona d'usuari a "El Meu Perfil". 

9. Drets d’ús i de propietat intel·lectual.
B2 - Personal Links & Events, S.L. és la titular única dels drets de reproducció, difusió, reelaboració i/o qualsevol altre ús que afecti a la propietat intel·lectual, així com del dret de reproducció i transmissió immaterial de tots els llocs web, perfils socials, programari propi de les marques comercials Cites a Cegues i Citas a Ciegas. La utilització de tots els programes i dels continguts, materials i noms de marca i comercials inclosos en els mateixos està permesa exclusivament sota les finalitats descrites en les presents CGU.

10. Jurisdicció i dret aplicable.
Per a la resolució de qualsevol controvèrsia derivada de l’aplicació i/o interpretació del present contracte, ambdues parts reconeixen com a jurisdicció competent la dels Tribunals i Jutjats de Lleida.

11. Altres assumptes.
11.1. Cites a Cegues està facultada per encarregar a altres proveïdors de serveis la prestació parcial o total d’una part o de la totalitat dels serveis, sempre que  això no comporti perjudicis pel/la client/a.
11.2. Si alguna de les estipulacions del contracte o de las Condiciones Generales fos ineficaç o se’n tornés, així com si al contracte li manqués alguna consideració, la resta del contingut no se’n veuria afectat. 
11.3. Aquest contracte es pot llegir en castellà a www.citasaciegas.net
11.4. El/la client/a podrà consultar en línia les Condicions Generals d’Ús. Cites a Cegues es reserva el dret de modificar el contracte quan ho consideri necessari. Per aquest motiu, el text contractual vàlid serà el que estigui disponible en el moment d’acceptació de les presents condicions de cada usuari. Es convida al client a guardar al seu disc dur el PDF de les CGU en el moment precís del registre. 
11.5. L’empresa Cites a Cegues, representada per la seva Administradora, és responsable del contingut de la web.